Povinně zveřejňované informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

č. Název položky Položka/ odkaz na položku
1. Úplný oficiální název
povinného subjektu
Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace
2. Zřizovatel Liberecký Kraj, U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
3. Důvod a způsob založení
povinného subjektu,
včetně podmínek
a principů, za kterých
provozuje svoji činnost
Organizace je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb domov se pro osoby se zdravotním postižením
dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Organizace byla zřízena dne 18. 3. 2002 na dobu
neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva
Libereckého kraje.
4. Popis organizační
struktury povinného
subjektu
Organizační řád
Organizační schéma
Popis realizace
5. Kontaktní poštovní

adresa

telefon

web

oficiální e-mail

ID datové schránky

Domov Sluneční dvůr, p.o.
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí

tel.: 487 714 911, mob.: 606 625 407

www.domovslunecnidvur.cz

domovslunecnidvur@seznam.cz

cpbkjda

6. Bankovní spojení pro
všechny v úvahu
připadající platby
od veřejnosti
Případné platby můžete poukázat:

č.ú. 41529824/0600

7. Identifikační číslo (IČ) IČ: 48282936
8. Daňové identifikační
číslo (DIČ)
CZ48282936
9. Místo a způsob, jak získat
příslušné informace
Písemně, telefonicky, osobně,
elektronickou poštou
10. Kde a jak lze podat žádost
o přijetí do služby
Žádost lze podat písemně prostřednictvím
České pošty nebo datové schránky.
Možné je i osobní doručení do sídla organizace.
(viz bod 5).

K podání žádosti slouží formuláře, které jsou v
elektronické podobě k dispozici v Dokumentech ke stažení .

Formulář si lze osobně vyzvednout v sídle organizace
a nebo požádat o jeho zaslání.

11. Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018

12. Výroční zprávy
o poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

13. Zřizovací listina Zřizovací listina (platnost od 13. 11. 2017)
14. Účetní uzávěrka

Výkaz zisku a ztrát 2015 Rozvaha 2015 Příloha

Výkaz zisku a ztrát 2016 Rozvaha 2016 Příloha

Výkaz zisku a ztrát 2017 Rozvaha 2017 Příloha

Výkaz zisku a ztrát 2018 Rozvaha 2018 Příloha

15. Střednědobý výhled Přehled nákladů a výnosu – střednědobý výhled, vyvěšeno dne 30.6.2017
16. Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2019, schválen Radou libereckého kraje usnesením č. 580/19/RK, vyvěšeno dne 20.4.2019