Img Img Img Img Img

Rozvolnění omezení
Vláda v plánu rozvolnění doporučila realizovat některé kroky pro fungování sociálních služeb. Dnem 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy v Domově Sluneční dvůr za specifických podmínek.

1. Od 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy v Domově
2. Veškeré návštěvy se musí předem telefonicky ohlásit personálu
3. Personál vede rozvrh návštěv tak, aby se návštěvy nestřetávaly
4. Návštěva bude provedena venku v přístřešku každé budovy
5. V přístřešku je umístěna na stole dezinfekce na ruce, papírové ručníky (ubrousky)
6. Po ukončení návštěvy personál provede dezinfekci všech ploch (stoly, křesla)

Ing. Kos Pavel

Ředitel DSD

Kdo jsme

          Domov Sluneční dvůr je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem, která poskytuje pobytové sociální služby podle §48 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Organizace poskytuje tyto pobytové sociální služby dospělým ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. A to formou bydlení ve dvou pavilonech nebo bydlení ve skupinových bytech. Domov Sluneční dvůr je jako jedno ze dvou zařízení v Libereckém kraji zařazeno do pilotního projektu „Transformace poskytování sociálních služeb“, který je realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s kraji ČR.

          Přednostně jsou přijímané osoby, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.

Něco o nás

img

Poslání

,, Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.'' Důraz je převážně kladen na individuální potřeby, podporu a pomoc, kterou potřebují klientky při naplňování svých potřeb a osobních cílů…

img

Cíle

Zrealizovat proces: „Transformace poskytovaných sociálních služeb“. Podporovat klientky v začleňování do běžné populace a v souladu s tím je motivovat k činnostem, které tomuto napomáhají…

img

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří ženy od 27 do 80 let věku, které mají z důvodu mentálního postižení popř. dalšího přidruženého postižení, sníženou soběstačnost a jsou tak závislé na úplné pomoci či dopomoci jiné fyzické osoby…

img

Kapacita zařízení

Zařízení poskytuje sociální služby v současnosti 49 klientkám. Tento počet je zapsán a schválen v transformačním plánu.

logo
Domov Sluneční dvůr, p. o. je zařazen do projektu Transformace sociálních služeb v Libereckém kraji a tudíž do konce tohoto projektu nebude přijímat nové žadatele o službu, ale bude nadále přijímat Žádosti o poskytnutí sociálních služeb.
Provoz Domova Sluneční dvůr, p.o., je financován za podpory dotačních programů MPSV, provozního příspěvku zřizovatele - Libereckého kraje a příjmů z vlastní činnosti.

Náhled z fotogalerie